Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio vizija

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

Misija

  • ugdymo įvairovės ir ugdymo kokybės gerinimas vaikams nuo 1,5 iki 6 m.;
  • vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ugdymas;
  • įstaigos unikalumas – veiklos viešumas, demokratiški pedagogo, ugdytinio ir šeimos narių tarpusavio santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.

PRIORITETAI

  • darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, materialinės bazės stiprinimas.
  • kokybiškas ir įvairus ugdomasis procesas.
  • bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Vadovo veiklos ataskaita už 2022 m.

Vadovo veiklos ataskaita už 2022 m.

Miuziklas pagal K. Anderseno pasaką ,,Karaliaus drabužiai“

Priešmokyklinės ,,Šarkiukų“ grupės vaikai kartu su mokytojoja Ingrida Mprchiladze, mokytojos padėjėja Lina Drižiūte ir muzikos mokytoja Daiva Redžepoviene, sukūrė miuziklą pagal K.Anderseno pasaką ,,Karaliaus drabužiai“.

,,Trys karaliai“

Kalėdos Kauno lėlių teatre

http://rumsiskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2023/01/Kalėdos-lėlių-teatre.mp4 http://rumsiskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2023/01/Kalėdos-lėlių-teatre-1.mp4

Konkursas direktoriaus pareigoms užimti

Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia konkursą į Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio laisvas direktoriaus pareigas

Futboliuko Kalėdos 2022

Mūsų kontaktai

Telefonai

Mob. tel.: 8 672 95886

Faksas

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai