Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio vizija

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

Misija

  • Ugdymo įvairovės ir ugdymo kokybės gerinimas vaikams nuo 1,5 iki 6 m.;
  • Vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ugdymas;
  • Įstaigos unikalumas – veiklos viešumas, demokratiški pedagogo – ugdytinio – šeimos narių tarpusavio santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.

PRIORITETAI

  • Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, materialinės bazės stiprinimas.
  • Kokybiškas ir įvairus ugdomasis procesas.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

Rudenėlio šventė

,,Rieda ratai rateliukai“

Rugsėjo 21 dieną Rumšiškių lopšelyje- darželyje  vyko RIUKKPA organizuojama respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“, kurios metu paminėta Tarptautinė diena be automobilio. Šią dieną dauguma vaikų į lopšelį-darželį skubėjo pėsčiomis arba atvyko kuo įdomesnėmis ir įvairesnėmis „ratuotomis“ priemonėmis.

Rugsėjo 1-osios šventė

Esant nepalankioms oro sąlygoms šventinis rytmetys vyks grupėse.

Dėl vaikų sveikatos pažymų

Raginame per vasarą pasirūpinti vaikų sveikatos pažymėjimais. Primename, kad vaiko sveikatos pažyma galioja vienerius metus nuo jos išdavimo dienos. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui, į ugdymo įstaigą privaloma kuo greičiau pristatyti naują pažymą.

Vaikų vasaros stovykla Rumšiškių lopšelyje-darželyje

VAIKŲ-VASAROS-POILSIO-PROGRAMA-2021

Mūsų kontaktai

Telefonai

Tel.: 8 346 20245
Mob. tel.: 8 672 95886
Pavaduotojo ugdymui tel.: 8 346 20262
Vyr. buhalterio tel.: .861512230

Faksas

Faks.: 8 346 20245

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai