Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

Savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio vizija

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

MISIJA

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, integruoja etnokultūrinę ir meninę veiklą į ugdymo turinį, plėtoja vaikų intelektines, emocines ir fizines galias, lemiančias jų asmenybės raidą ir socializacijos sėkmę.

VIZIJA

Kiekvienas bendruomenės narys veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje.

Kiekvienas ugdytinis ugdomas(si) pagal individualias galimybes ir patiria sėkmę siekdamas asmeninės brandos.

      VEIKLOS PRIORITETAS

      Užtikrinti ir kryptingai siekti kiekvieno ugdytinio individualios pažangos augimo.

      VERTYBĖS

Ø  Pagarba

      Pagarbus elgesys, kitų bendruomenės narių, kolegų bei partnerių nuomonės paisymas. Gebėjimas priimti kolegų ir kitų asmenų individualumą.

Ø  Saugumas

Fiziškai ir emociškai saugi aplinka.

Ø  Atsakomybė

Sąžiningas ir kompetentingas įsipareigojimų vykdymas ir sprendimų priėmimas.

Ø  Kūrybiškumas

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Laikinai vykdanti direktoriaus pareigas Liudmila Radzevičienė

Naujienos

Projekto ,,Futboliukas“ uždarymo varžybos, šventė

Skelbimas

,,Saugūs, sveiki, vikrūs 2023″

Šiltą gegužės 22 d. ,,Šarkiukų“ grupės ugdytiniai, lydimi kūno kultūros mokytojos Ritos ir auklėtojos Ingridos Kaišiadorių mieste dalyvavo sporto žaidynėse ,,Saugūs, sveiki, vikrūs 2023″. Daugiau apie renginį skaitykite  

Kvietimas į koncertą

Lietuvos mažųjų žaidynės

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ II etapo festivalis Rumšiškių lopšelyje-darželyje https://www.ltok.lt/olimpinis-svietimas/lietuvos-mazuju-zaidynes/

Projektas ,,Knygų medis“

,,Velykinis kiškučių bėgimas-2023″

   

Mūsų kontaktai

Telefonai

Mob. tel.: 8 672 95886

Faksas

Elektroninis paštas

El. paštas: rumsiskiul.d@gmail.com

Akimirkos nuotraukose

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

Mūsų draugai ir partneriai