Menu
1. Į Rumšiškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai,
gyvenantys Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje,varliukas mini jų tėvų (globėjų) prašymu.
2. Centralizuotą vaikų priėmimą organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyrius (toliau Švietimo skyrius).
3. Priėmimo į Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes prioritetai:
3.1. vaikas turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
3.2. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra miręs;
3.3. vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą;
3.4. vaikas yra iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;
3.5. vienas iš vaiko tėvų yra neįgalus;
3.6. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
3.7. pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą jau lanko brolis ar sesuo;
3.8. vaikas turi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją.
3.9 atsakingas už priėmimą Švietimo skyriaus specialistas, prieš priimdamas vaiką į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, patikrina, ar tebegalioja teisė į prioritetą.
4. Į priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami, kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo įstaigos psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atsakingam vaikui jis gali būti privalomas.
5. Kasmet iki rugpjūčio mėn. 15 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sukomplektuoja Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už vaikų priėmimą į Švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, atsižvelgdamas į švietimo įstaigos vadovo rekomendacijas. Atsiradus laisvų vietų, į grupes vaikai gali būti priimami visus metus.
6. Grupių sąrašus tvirtina Švietimo skyriaus vedėjas iki rugsėjo mėn. 1 d.
7.Prašymą dėl vaiko priėmimo (1 priedas), laikini priėmimo (2 priedas) į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, prašymo dėl vaiko išbraukimo (3 priedas), laikino išbraukimo (4 priedas) iš ikimokyklinio/priešmokyklinio
ugdymo grupės sąrašo asmenys teikia Švietimo skyriui iki einamųjų metų liepos mėn. 1 d.
8. Prie prašymo dėl vaiko priėmimo, laikino priėmimo pridedama:
8.1. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija.
8.2. dokumentai, įrodantys teisę pasinaudoti priėmimo prioritetais, jų kopijos. Vaiko sveikatos būklės pažymėjimas pateikiamas Švietimo įstaigos direktoriui vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.
9. Prašymai ir kiti pateikiami dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
10. Prašymą dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo, tėvai (globėjai) Švietimo skyriui pateikia ne vėliau kaip paskutinę lankytiną dieną.
11. Priimant asmenų prašymus dėl priėmimo į Švietimo įstaigų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes yra sudaromi du sąrašai:
11.1. vienas-pagal prašymų registravimo datą;
11.2. kitas-pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais.
12. Vaikai į Švietimo įstaigų ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo grupes priimami:
12.1. Laikantis eilės pagal prašymo registravimo Švietimo skyriuje datą;
12.2. atsižvelgiant į teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais -  trys vaikai iš sąrašo pagal prašymo registravimo datą ir vienas vaikas iš sąrašo pagal teisę pasinaudoti teikiamais prioritetais.
13. Jeigu Švietimo įstaigos, kurią pasirinko tėvai (globėjai),  ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje nėra laisvų vietų, tėvų (globėjų) pageidavimu siūloma kita Kaišiadorių rajono savivaldybėje esanti Švietimo įstaiga.
14. Vaikas laikomas:
14.1. priimtu į Švietimo įstaigos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, kai Švietimo skyriaus vedėjas išleidžia įsakymą dėl vaiko priėmimo ir Švietimo įstaigos direktorius su tėvais (globėjais) sudaro ugdymo sutartį;
14.2. laikinai priimtu į Švietimo įstaigos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę  lankomos įstaigos laikino uždarymo laikotarpiu, kai Švietimo skyriaus vedėjas išleidžia įsakymą dėl laikino vaiko priėmimo ir Švietimo įstaigos direktorius su tėvais (globėjais) sudaro laikino ugdymo sutartį;
14.3. išbrauktu iš grupės vaikų sąrašo Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, atsižvelgiant į tėvų (globėjų) Prašymą išbraukti iš grupės sąrašo; Švietimo įstaigos direktoriaus teikimu, jei per dvi savaites po Švietimo skyriaus vedėjo įsakymo dėl vaiko priėmimo be pateisinamos priežasties neatvyko į Švietimo įstaigą, kai du mėnesius be pateisinamos priežasties nelankė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės arba du mėnesius nesumokėjo už suteiktas paslaugas;
14.4. laikinai išbrauktu iš Švietimo įstaigos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo jos laikino uždarymo remonto metu, atsižvelgiant į raštišką tėvų (globėjų) prašymą.
15. Informacija apie vaiko priėmimą į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, vaiko išbraukimą iš grupės sąrašo, apie atsiradusias laisvas vietas tėvams (globėjams) teikiama telefonu; informacija apie įstaigoje esančių laisvų vietų skaičių skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje.

Informacija atnaujinta 2013-09-02
Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo